Top 20 All
    News
    Notice
    Patch Update
    Promotion
    @News
    @Cafe'
    Event
 
 
Job Skill
 
Super Novice  

Skill Magician

Fire Ball
Type
 Active, Offensive
Max Level
 10
Element
 Fire
รายละเอียด

     โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มด้วยลูกไฟขนาดใหญ่ กินบริเวณ 9 ช่อง และค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ ลดลงตามจำนวนศัตรู
ที่โดนโจมตี ไม่ว่าจะมีศัตรูกี่ตัวที่โดน Fire Ball ก็ตาม Level ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ Fire Ball รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ใช้ SP 25

Fire Wall
Type
 Active, Offensive
Max Level
 10
Requirement
 Fire Ball Lv. 5, Sight Lv.1
Element
 Fire
รายละเอียด

     สร้างกำแพงเพลิงด้านหน้าของร่ายเวทย์ ถ้าศัตรูเข้ามาชนกำแพงนี้ทำให้เสีย HP และกระเด็นถอยหลัง Level ที่เพิ่มขึ้น
จะทำให้ Fire Wall รุนแรงขึ้นและระยะในการร่าย Fire Wall จะลดลง Fire Wall จะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเพียง 3 ครั้งเท่า นั้น ใช้ SP 40

Fire Bolt
Type
 Active, Offensive
Max Level
 10
Element
 Fire
รายละเอียด

     สร้างธนูไฟจากท้องฟ้าโจมตีศัตรู พลังโจมตีจะเท่ากับ MATK Level ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้จำนวนครั้งในการโจมตีเพิ่มขึ้น

เลเวล
ผลที่เกิด
SP ที่ใช้
1
หอกไฟ 1 เล่ม 12
2
หอกไฟ 2 เล่ม 14
3 หอกไฟ 3 เล่ม 16
4 หอกไฟ 4 เล่ม 18
5 หอกไฟ 5 เล่ม 20
6 หอกไฟ 6 เล่ม 22
7 หอกไฟ 7 เล่ม 24
8 หอกไฟ 8 เล่ม 26
9 หอกไฟ 9 เล่ม 28
10 หอกไฟ 10 เล่ม 30

Lightening Bolt
Type
 Active, Offensive
Max Level
 10
รายละเอียด

     เรียกสายฟ้าฟาดใส่ศัตรู พลังโจมตีจะเท่ากับ MATK Level ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้จำนวนครั้งในการโจมตีเพิ่มขึ้น

เลเวล
ผลที่เกิด
SP ที่ใช้
1
สายฟ้าฟาด 1 ครั้ง 12
2
สายฟ้าฟาด 2 ครั้ง 14
3 สายฟ้าฟาด 3 ครั้ง 16
4 สายฟ้าฟาด 4 ครั้ง 18
5 สายฟ้าฟาด 5 ครั้ง 20
6 สายฟ้าฟาด 6 ครั้ง 22
7 สายฟ้าฟาด 7 ครั้ง 24
8 สายฟ้าฟาด 8 ครั้ง 26
9 สายฟ้าฟาด 9 ครั้ง 28
10 สายฟ้าฟาด 10 ครั้ง 30

Thunder Storm
Type
 Active, Offensive
Max Level
 10
Requirement
 Lightning Bolt Lv. 4
รายละเอียด

     เรียกสายฟ้าขนาดใหญ่ฟาดใส่ศัตรูเป็นกลุ่ม กินบริเวณ 5*5 ช่อง และค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จะไม่ลดลงตามจำนวน
ศัตรูที่โดนโจมตี ไม่ว่าจะมีศัตรูกี่ตัวที่โดน Thunder Storm ก็ตาม Level ที่ เพิ่มขึ้นจะทำให้ Thunder Storm รุนแรงขึ้น และ จำนวนครั้งในการโจมตีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เลเวล
ผลที่เกิด
SP ที่ใช้
1
สายฟ้าฟาด 1 ครั้ง 29
2
สายฟ้าฟาด 2 ครั้ง 34
3 สายฟ้าฟาด 3 ครั้ง 39
4 สายฟ้าฟาด 4 ครั้ง 44
5 สายฟ้าฟาด 5 ครั้ง 49
6 สายฟ้าฟาด 6 ครั้ง 54
7 สายฟ้าฟาด 7 ครั้ง 59
8 สายฟ้าฟาด 8 ครั้ง 64
9 สายฟ้าฟาด 9 ครั้ง 69
10 สายฟ้าฟาด 10 ครั้ง 74

Divine Protection
Type
 Passive
Max Level
 10
รายละเอียด

     เพิ่มค่าการป้องกันจากผีดิบและวิญญาณ Level ของตัวละครที่สูงขึ้น ทำให้ผลของท่านี้สูงขึ้น

เลเวล
ผลที่เกิด
1
เพิ่มพลังป้องกัน 3
2
เพิ่มพลังป้องกัน 6
3 เพิ่มพลังป้องกัน 9
4 เพิ่มพลังป้องกัน 12
5 เพิ่มพลังป้องกัน 15
6 เพิ่มพลังป้องกัน 18
7 เพิ่มพลังป้องกัน 21
8 เพิ่มพลังป้องกัน 24
9 เพิ่มพลังป้องกัน 27
10 เพิ่มพลังป้องกัน 30[1] - [2] - [3] - [4] - 5 - [6] - [7]