Quest Library
  ค้นหาเควส 
เควสทำ item ทั่วๆ ไป | เควสทำ item สวมใส่ | เควสเปลี่ยนอาชีพ | เควสพิเศษ | เควสสกิล | เควสอื่นๆ | ข้อมูลเควสทั้งหมด |
 
ชื่อเควส : เควสฝึกหัด Paradise Group [EP13.2.1]
ชื่อ NPC :  Secretary Lime Evenor (Lime Evenor)
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : moc_para01 พิกัด 27 35
ประเภท : เควสพิเศษ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : อุปกรณ์สวมใส่ Paradise Team Set ตามเลเวลและอาชีพของตัวละคร


เควสฝึกหัด Paradise Group

เงื่อนไข : Base Level. 12 - 60 ขึ้นไป
สิ่งที่ได้รับจากเควส : อุปกรณ์สวมใส่ Paradise Team Set ตามเลเวลและอาชีพของตัวละครในแต่ละภารกิจ
Note1 : เมื่อเป็นสมาชิก Eden Group สามารถใช้บริการ Cabinet(Kafra Storage)ได้ที่ชั้น 2 ของสมาคมค่ะ
Note2 : กรณีที่รับเควส 1-A จะได้รับเควสต่อจาก npc เป็น 2-A และ 3-A ตามลำดับ หากได้รับเควส 1-B ก็จะได้เควส 2-B และ 3-B (ยกเว้นตัวละครที่มี Lv.60 และไม่เคยทำเควส A หรือ B จะสามารถรับเควส 3-C ได้)
Note3 :
อุปกรณ์สวมใส่ Paradise Team Set ไม่สามารถอัพเกรดได้ แต่สามารถขายคืน Npc ได้
เราสามารถคุยกับ Npc Eden Teleport Officer เพื่อไปยัง Eden ได้ค่ะ


              
      เริ่มแรกให้คุยกับ Npc Secretary Lime Evenor เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ Eden Group ก่อนค่ะ โดยลงทะเบียนกรอกชื่อตัวละคร 2 ครั้ง แล้วเราจะได้ตรา Mark Of Paradise Team เพื่อยืนยันการเข้าเป็นสมาชิกของ Eden Group ค่ะ 

จากนั้นให้เราคุยกับ Npc Instructor Boya of Para เพื่อขอรับภารกิจตามช่วงเลเวลของตัวละคร ดังนี้ค่ะภารกิจ 1-A step [Lv12 - Lv19] บุกยึดทะเลทราย!
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ moc_fild11 พิกัด 180 253 คุยกับ Speaking dog เลือกตอบ " Boya นั้นสุดยอด " เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Condor 10 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุยกับ Speaking dog เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 2 กำจัด Desert Wolf Baby 10 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุยกับ Speaking dog เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 3 กำจัด Scolpoin 5 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุยกับ Speaking dog เพื่อส่งเควสค่ะ

ภารกิจ 1-B step [Lv20 - Lv25] ยึดท่อน้ำ!
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ prt_sewb1 พิกัด 131 262 คุยกับ Timid Cat เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Thief bug 10 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุย Timid Cat เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 2 ให้กำจัด Tarou 10 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุย Timid Cat เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 3 ให้กำจัด Familiar 5 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุย Timid Cat เพื่อส่งเควสค่ะ

หมายเหตุ : หลังจบเควสกำจัด 1-A หรือ 1-B แล้วให้กลับไปหา Instructor Boya of Para ที่ moc_para01 เพื่อรับรางวัลเป็น Item Set Paradise Team I จำนวน 4 ชิ้นภารกิจ 2-A step [Lv26 - Lv32] บุกยึดถ้ำผี!
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ pay_arche พิกัด 41 136 คุยกับ Coral เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ pay_dun00 ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Skeleton 15 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุยกับ Coral เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 2 ให้กำจัด Poporing 10 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุยกับ Coral เพื่อส่งเควสค่ะ


ภารกิจ 2-B step [Lv33 - Lv39] บุกยึดถ้ำมด!
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ anthell01 พิกัด 29 264 คุยกับ Clod เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Piere 15  เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุยกับ Clod เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 2 ให้กำจัด Andre 15 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุยกับ Clod เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 3 ให้กำจัด Vitata 10 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุยกับ Coral เพื่อส่งเควสค่ะ

หมายเหตุ : หลังจบเควสกำจัด 2-A หรือ 2-B แล้วให้กลับไปหา Instructor Boya of Para ที่ moc_para01 เพื่อรับรางวัลเป็น Item Set Paradise Team II จำนวน 3 ชิ้น

ภารกิจ 3-A step [Lv40 - Lv49] บุกยึดหมู่บ้าน Orc.
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ gef_fild10 > in_orcs01 พิกัด 39 175 คุยกับ Hooksha เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Orc Baby 10 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุย Hooksha เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่เควสที่ 2 ให้กำจัด Orc Warrior 10 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุย Hooksha เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่เควสที่ 3 ให้กำจัด Orc Lady 10 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุย Hooksha เพื่อส่งเควสค่ะ


ภารกิจ 3-B step[Lv50 - Lv59] บุกยึด Orc dungeon!
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ gef_fild10 > in_orcs01 พิกัด 39 175 คุยกับ Hooksha เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ orcsdun01 ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Orc Zombie 20 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุย Hooksha เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 2 ให้กำจัด Orc_Skeleton 10 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุย Hooksha เพื่อส่งเควสค่ะ

หมายเหตุ : หลังทำเควสภารกิจ 3-A หรือ 3-B เสร็จแล้วให้กลับไปหา Instructor Boya of Para ที่ moc_para01 เพื่อรับรางวัลเป็น Item Set Paradise Team III จำนวน 3 ชิ้น 
หลังทำเควสนี้จบ สามารถนำ Paradise Team Hat ไป Enchant เลือก +2 State ที่ต้องการได้ 1 ครั้ง กับ Npc Mihael ค่ะ


ภารกิจ 3-C step[Lv60+] บุกยึดเมืองบาดาล! (ตัวละครต้องไม่เคยทำเควส 3-A หรือ 3-B)
- รายละเอียดภารกิจให้เดินทางไปแผนที่ iz_dun04 พิกัด 43 46 คุยกับ Callandiva เพื่อรับเควสกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ค่ะเควสที่ 1 ให้กำจัด Mermen 15 เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปคุย Callandiva เพื่อส่งเควสและรับเควสใหม่
เควสที่ 2 ให้กำจัด Strouf 10 เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้กลับไปคุย Callandiva เพื่อส่งเควสค่ะ

หมายเหตุ : หลังทำภารกิจเสร็จให้กลับไปหา Instructor Boya of Para ที่ moc_para01 เพื่อรับรางวัลเป็น Item Set Paradise Team III จำนวน 5 ชิ้น สามารถนำ Paradise Team Hat ไป Enchant เลือก +2 State ที่ต้องการได้ 1 ครั้ง กับ Npc Mihael ค่ะ

= E N D =