1. อัตราดรอปของ Item ทั้งหมดลดลง 40%
2. อัตราดรอปของ Item สวมใส่ที่มี slot ทั้งหมดลดลง 80%
3. Elunium และ Oridecon ปรับอัตราดรอปเหลือ 0.05%
  Rough Elunium และ Rough Oridecon ปรับอัตราดรอปเหลือ 0.1%
4. Item จาก treasure box ทั้งหมดปรับอัตราดรอปลดลง 50%
5. อัตราดรอปของ Great_Nature จาก sleeper ปรับเหลือ 0.25% จาก 25%
6. อัตราดรอปของ Old Blue Box จากมอนสเตอร์ปกติปรับเหลือ 0.1% Old Violet Box ปรับเหลือ 0.05%
7. Item Wing และ Butterfly Wing ไม่มีดรอปจาก monsters และเพิ่มราคาขายเป็น 2 เท่าจากราคาขายของ NPC
8. Creamy และ Joker ไม่มีดรอป